UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PROGRAMAVIMO TECHNOLOGIJOS“

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ PRIVATUMO POLITIKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PROGRAMAVIMO TECHNOLOGIJOS“ (toliau – ir Bendrovė) interneto svetainės vartotojų (lankytojų) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja bendrovės tvarkomus asmens duomenis, duomenų subjektų pateikiamus bendrovei, jiems naudojantis interneto svetaine https://www.antanas.lt/ (toliau – Interneto svetainė) ir mobiliąja programa antanas.lt (toliau – Mobilioji programa), taip pat tvarkomus kitus duomenų subjektų duomenis, kurie tvarkomi Interneto svetainėje jos administravimo ir bendrovės veiklos viešinimo tikslais.
 3. Tvarkomų asmens duomenų valdytojas – uždaroji akcinė bendrovė „Programavimo Technologijos“ (juridinio asmens kodas 304678866, registruotos buveinės adresas Pavasario g. 14-1, Mažeikiai, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas info@antanas.lt, telefono numeris +370 612 50966).
 4. Privatumo politika yra taikoma nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius lankytojas naudoja prisijungti prie Interneto svetainės ir Mobiliosios programos.
 5. Bendrovė gali pasitelkti kitus asmenis Interneto svetainės ir Mobiliosios programos lankytojų asmens duomenims tvarkyti ir tuo tikslu perduoti informaciją apie asmenis kitiems juridiniams asmenimis, laikantis Privatumo politikoje nustatytų sąlygų.
 6. Interneto svetainėje ir Mobiliojoje programoje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius ar mobiliąsias programas, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius ir mobiliąsias programas, kuriems nėra taikoma ši Privatumo politika ir juose taikomos privatumo nuostatos gali iš esmės skirtis.
 7. Asmens duomenys bendrovėje tvarkomi laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos reikalavimų.
 8. Apibrėžtys:

7.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (asmens duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

7.2. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

7.3. Asmens duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris naudojasi Interneto svetaine ir Mobiliąja programa, taip pat fizinis asmuo, kurio duomenys tvarkomi Interneto svetainėje, Mobiliojoje programoje kitais šioje Privatumo politikoje apibrėžtais tikslais.

7.4. Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose.

 1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS
 2. Renkama informacija:

8.1. šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais bendrovė Interneto svetainėje ir Mobiliojoje programoje tvarko šiuos asmens duomenis:

8.1.1. informaciją, kurią asmens duomenų subjektas pateikė pirkdamas programos licenciją per Mobiliąją programą, įskaitant vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, mobiliojo telefono numerį;

8.1.2. informaciją, kurią asmens duomenų subjektas nurodė pateikdamas atsiliepimą, įskaitant vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, atsiliepimo tekstą. Duomenų subjektas teikdamas atsiliepimą interneto svetainėje privalo nurodyti vardą ir elektroninio pašto adresą tikslu atsakyti duomenų subjektui į pateiktą atsiliepimą. Telefono numerio nurodymas atsiliepimo formoje nėra privalomas, o jo nenurodymas nekliudo pateikti atsiliepimą;

8.1.3. informaciją apie asmens duomenų subjekto kompiuterį ir apie jo apsilankymus bei naudojimąsi Interneto svetaine, įskaitant IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;

8.1.4. bet kokią kitą informaciją, kurią asmens duomenų subjektas gali pateikti Bendrovei bet kuriuo metu, naudodamasis Bendrovės Interneto svetainės ir Mobiliosios programos teikiamomis paslaugomis ar bendraudamas su Bendrove.

8.2. Paliekant komentarus Interneto svetainėje, prašoma lankytojo neatskleisti specialių kategorijų asmens duomenų (pvz., informacijos apie rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, narystę profesinėse sąjungose, fizinę ar psichinę sveikatą). Jei dėl kokios nors priežasties lankytojas nutaria pateikti Bendrovei specialių kategorijų asmens duomenis ar kitą konfidencialią informaciją, toks veiksmas laikomas aiškiu asmens duomenų subjekto sutikimu bendrovei rinkti ir naudoti tokius duomenis ir informaciją tikslais, nurodytais šioje Privatumo politikoje.

9.Asmens duomenų saugojimas:

9.1. Lankytojo asmeninė informacija saugojama ne ilgiau negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

9.2. Saugojimo terminai:

9.2.1. asmens duomenų subjekto duomenys licencijos įsigijimo tikslais bus saugomi 5 (metus) metų nuo licencijos įsigijimo;

9.2.2. asmens duomenys pateiktų atsiliepimų tvarkymui bus saugomi ne daugiau nei 2 metus nuo atsiliepimo pateikimo dienos;

9.2.3. pasibaigus šiems terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

9.3. Ilgesnis negu nustatyta Privatumo politikos 9.2. punkte asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik esant pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos (dėl kurios yra atliekamas tyrimas) arba kai asmens duomenys būtini tinkamam ginčui, skundui išspręsti ar esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 1. Asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindai:

10.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai;

10.2. bendrovės teisėtų interesų įgyvendinimas (valdyti bei administruoti Interneto svetainę, atsakyti į pateiktas užklausas, viešinti bendrovės veiklą ir kt.);

10.3. svetainės lankytojo sutikimas.

 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

Bendrovės renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams:

11.1. tam, kad asmens duomenų subjektui būtų suteikta galimybė naudotis Interneto svetaine, Mobiliąja programa ir teikiamomis paslaugomis;

11.2. sutarties su asmens duomenų subjektu sudarymui ir jos vykdymui;

11.3. siekiant informuoti apie naujus produktus, vykusius renginius, socialines iniciatyvas ir kitą bendrovės veiklą;

11.4. Bendrovei siekiant gauti grįžtamąjį ryšį apie Bendrovės paslaugas ir bendravimui su Bendrovės klientais (atsiliepimų pateikimas);

11.5. siekiant užtikrinti Bendrovės turto apsaugą;

11.6. siekiant ištirti su svetainės naudojimu susijusius incidentus.

 1. Duomenų perdavimas:

12.1. Bendrovė be lankytojo atskiro sutikimo jo asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus, kai tai būtina teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

12.2. Bendrovė gali atskleisti informaciją apie asmens duomenų subjektą Bendrovės darbuotojams ar pagalbiniams duomenų tvarkytojams, jei perdavimas reikalingas tiems tikslams, kurie nurodyti šioje Privatumo politikoje.

12.3. Asmens duomenų subjektų duomenys neteikiami trečiosioms šalims, išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

  III. LANKYTOJO TEISĖS

 1. Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia asmens duomenų subjektui teisių, kuriomis jis gali laisvai naudotis, o Bendrovė privalo užtikrinti lankytojui tokią galimybę. Asmens duomenų subjektas turi šias teises:

13.1. teisė susipažinti su bendrovės tvarkomais jo asmens duomenimis. Į nurodyto pobūdžio prašymą atsakoma kaip įmanoma operatyviau, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų. Duomenys pateikiami raštu asmens duomenų subjekto nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu. Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie lankytojo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per paskutinius vienerius metus, pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus;

13.2. teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė asmens duomenų subjekto pateikti duomenys arba lankytojas mano, kad bendrovės tvarkoma informacija apie jį yra netiksli ar neteisinga, lankytojas turi teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų;

13.3. teisė prašyti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz., kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas), lankytojas turi teisę prašyti, kad bendrovė ištrintų lankytojo asmens duomenis;

13.4. teisė atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai lankytojo duomenis bendrovė tvarko lankytojo sutikimo pagrindu, lankytojas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir lankytojo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas;

13.5. norėdami įgyvendinti savo teises, lankytojai turi teisę siųsti užklausą   el. paštu info@antanas.lt. Bendrovė  informuoja, kad kilus abejonėms dėl asmens tapatybės Bendrovė gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai identifikuotų asmenį;

13.6. teisė pateikti skundą. Jeigu lankytojas mano, kad jo duomenis bendrovė tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, jis turi teisę kreiptis tiesiogiai į bendrovę. Jeigu lankytojo netenkins bendrovės siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, jo nuomone, nendrovė nesiims pagal lankytojo prašymą būtinų veiksmų, lankytojas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu: L. Sapiegos g. 17, 10312, Vilnius, el. paštu ada@ada.lt.

 1. Naudodamasis Interneto svetainėje ir Mobiliojoje programoje teikiamomis paslaugomis, lankytojas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika ir su ja sutinka bei kartu suteikia Bendrovei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais visus Privatumo politikoje nurodytus asmens duomenis.
 2. SLAPUKAI
 3. Bendrovė renka informaciją apie lankytoją naudodama slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukas – mažas teksto failas, laikomas jūsų interneto naršyklėje, kurį atpažįsta svetainė jums joje apsilankius ir lankantis pakartotinai. Jis leidžia pateikti jums tinkamiausią informaciją ir užtikrinti patogesnį svetainės naudojimą. Slapuke nėra jokios asmeninės informacijos ir jis nėra kenkėjiška programa arba virusas. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

Kiekvienas slapukas naršyklei yra skirtingas. Slapuke įprastai nurodoma tam tikra anoniminė informacija, pvz., unikalus identifikatorius, svetainės pavadinimas ir kai kurie skaičiai. Slapukai padeda svetainei įsiminti tokius dalykus kaip lankytojo nuostatos.

Bendrovė naudoja slapukus kaip priemonę tobulinant svetainės veiklą. Tokiu būdu lankytojams pasiūlomos geresnės naršymo galimybės bei suteikiamas lengvesnis priėjimas prie tam tikro turinio informacijos.

Naudojami žemiau apibūdinami skirtingų tipų slapukai:

15.1. analizei: slapukai naudojami rinkti anonimišką informaciją, kuri padėtų geriau suprasti lankytojų poreikius ir padėtų užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą. Vieni slapukai dings iš naršyklės nustatymų nutraukus sesiją tinklapyje, kiti pasiliks naršyklės nustatymuose. Kai kurie slapukai gali rinkti ir saugoti informaciją, kaip geografinė padėtis, įrenginį, kuriuo lankytojams naudojasi, operacines sistemas ar naršyklę;

15.2. prisijungimui: nuolatiniai slapukai yra saugomi lankytojo kompiuteryje iki galiojimo pabaigos arba ištrynimo. Tai padeda atpažinti lankytoją kaip unikalų vartotoją grįžus, atsiminti lankytojo pasirinkimus ar suteiktas paslaugas, taip išvengiant pasikartojančių veiksmų atlikimo.

 1. Informavimas apie naudojamus slapukus. Pirmą kartą prisijungus prie tinklapio, pateikiamas pranešimas, kuriame yra nuoroda „Sužinoti daugiau“, nukreipianti į tinklapio dalį, kurioje pateikta visa informacija apie šiame tinklapyje įdiegtus ir naudojamus slapukus. Bet kuriuo atveju slapukus kontroliuoja lankytojas, todėl jis gali bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti).
 2. Sutikimas dėl naudojamų slapukų. Naudodamasis tinklapiu ir informavimo eilutėje paspaudęs mygtuką „SUTINKU“, lankytojas patvirtina, kad sutinka ir leidžia tinklapio valdytojui į lankytojo galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) įrašyti slapukus.

Minėtoje informavimo eilutėje viršuje pasirinkus „NESUTINKU“ arba neatlikus jokio pasirinkimo ir naršant tinklapyje toliau, į lankytojo galinį įrenginį bus įrašomi tik tie slapukai, kurie yra būtini tinklapio tinkamam funkcionavimui.

 1. Slapukų atsisakymas ir (arba) jų išdiegimas. Lankytojas pats gali valdyti ir (arba) išdiegti slapukus. Slapukus lankytojas gali išdiegti dviem būdais. Savo naršyklėje lankytojas gali peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (pvz. „Mozilla Firefox“ naršyklėje puslapio dešinėje viršuje reikėtų rinktis ︙, tuomet „Options“ (Nustatymai), vėliau puslapio dešinėje spausti „Privacy & Security“ (Privatumas ir sauga), tuomet „History“ (Istorija) skyriuje spausti „Remove individual cookies“ (Pašalinti atskirus slapukus). Norint ištrinti visus slapukus iš karto, „Cookies“ (Slapukų) skyriuje spaudžiama „Remove all“ (Pašalinti visus), po to apačioje dešinėje spausti „Done“ (Atlikta). Norint pašalinti slapukus po vieną, „Cookies“ (Slapukų) skyriuje lankytojui reikia užeiti ant atitinkamo slapuko pavadinimo ir spausti „Remove Selected“ (Ištrinti pažymėtą). Konkretūs atliktini veiksmai lankytojo turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į jo naudojamą naršyklę.

Lankytojas gali nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų slapukus arba lankytojas gautų perspėjimą apie bet kokio slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į lankytojo naudojamą naršyklę. Naršyklę galima nustatyti atskirai kiekvienam įrenginiui, kurį lankytojas naudoja.

Tinklapyje naudojamų slapukų išdiegimas arba blokavimas gali turėti įtakos tinklapio veikimui ir jo funkcionalumui, taip pat neigiamai paveikti lankytojo naudojimąsi tinklapyje prieinamomis paslaugomis.

 1. Slapukų tipai. Slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. session cookies), kurie yra naudojami tik kol lankytojas naršo internete ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas slapuko naudojimo laikas arba lankytojas atsisako slapuko, pasinaudodamas vienu iš būdų, aprašytų aukščiau, arba „trečiosios šalies slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra tinklapio valdytojas.

Daugiau informacijos apie Bendrovės Interneto svetainėje naudojamus slapukus:

Slapuko pavadinimas

Slapuko atliekamos funkcijos

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

_ga

Slapukas naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“

Apsilankius interneto svetainėje

2 metus ir 2 mėnesius

_gat

Slapukas ribojantis užklausų, pateiktų per „Google“, skaičių

Neįrašo jokios informacijos apie naudotoją

Apsilankius interneto svetainėje

1 minutę

_gid

Slapukas naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti

Šis slapukas kaupia ir atnaujina informacija apie lankytus tinklapio polapius. Daugiau informacijos adresu: https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid

Apsilankius interneto svetainėje

2 dienos

     
 1. Šio skyriaus nuostatos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, nes bendrovė laikosi slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų ir atsižvelgia į visuotinai priimtą su slapukų naudojimu susijusią praktiką.
 2. SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 3. Bendrovė, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo šioje Privatumo politikoje nurodytus lankytojų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.
 4. Bendrovė, įvertinusi riziką ir nustačiusi duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali sukelti didelį pavojų asmenims, nedelsdama apie tai informuoja asmenis.
 5. Asmens duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo Bendrovei pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia lankytojo pateikti duomenys, jis turi nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią lankytojui dėl to, jog jis nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo Bendrovės jiems pasikeitus.
 6. Bendrovė už duomenų saugumo pažeidimą atsako Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 8. Privatumo politika Bendrovės gali būti atnaujinama. Bendrovė informuoja lankytojus apie atliktus atnaujinimus savo tinklalapyje.
 9. Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo tinklalapyje dienos.